2021 година

Проект BG05М2OP001-3.023-0002-C01 Качествено и достъпно образование – Мисията възможна!“, в партньорство със СУ ,,Бачо Киро“ гр. Павликени. 

 

2019 година

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - „Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 до 3 години и 7 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и тяхната превенция“
  

 

 

2019 година

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи
  

 

2018 и 2019 година

Проект по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
  

2019 и 2020 година 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

2020 година

Проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование "  на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" - модул "Такси"
  

2020 година

Проект по национална програма ,,Заедно за всяко дете“, Модул2  ,,Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и с учители по учебни предмети  от прогимназиален етап“. Проекта се осъществява в партньорство с ОУ ,,Св. Климент Охридски“ и СУ ,,Бачо Киро“ гр. Павликени.
  

2021 година

Програмата "Нестле за по-здрави деца"

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text